ขายทะเบียนสวย ทะเบียนรถสวย ทะเบียนvip ทะเบียนสวยผลรวมดี ทะเบียนvip ทะเบียนกราฟฟิค แหล่งรวมทะเบียนรถเลขศาสตร์ผลรวมดีมีให้เลือกเยอะที่สุด.
Contact: 088-8777777
- ทำนายทะเบียนรถ
MENU

เอกสารจดทะเบียนรถ


กรณีรถใหม่ป้ายแดง

1. รับเอกสารได้ที่กรมการขนส่งทางบก (หมอชิต)
2. เซ็นเอกสารในช่องผู้รับโอน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ
3. นำเอกสารส่งตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อทำการจดทะเบียนต่อไป

เอกสารประกอบการจดทะเบียนรถใหม่

1. หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ 2. หนังสือแสดงสิทธิเลขหมายทะเบียน (ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก) 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา) 5. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)

ขั้นตอนการยื่นสลับป้าย

เอกสารที่ต้องใช้
1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)
4. กรอกเอกสารใน ใบคำขอ (อื่นๆ)
5. ระบุเพื่อขอทำการสลับป้ายทะเบียนรถ
6. จากหมายเลขทะเบียน.................เป็น................
7. หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
8. ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก
9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล

กรณีรถจัดไฟแนนซ์อยู่ ต้องเพิ่มเติมเอกสารดังนี้

1. สำเนาหนังรับรองบริษัท (ไฟแนนซ์)
2. หนังสือมอบอำนาจจาก ไฟแนนซ์
3. หนังสือยินยอม
- ผู้เช่าซื้อลงนามในช่องผู้ขอใช้
- ไฟแนนซ์ ลงนามในช่องผู้ยินยอม

เลือกหมวดทะเบียนที่ต้องการ